Không hành động hôm nay ngày mai không thuốc chữa

Đó là lời kêu gọi tổ chức y tế thế giới(WHO) về vấn đề kháng thuốc.